Dragerbrønn

En dragerbrønn er en brønn, eller tank, som har en åpning ut mot sjøen i bunnen av fartøyet. På engelsk, og i offshore terminologien, blir en slik konstruksjon kalt en moon-pool.

Vi har valgt å kalle den dragerbrønn på norsk fordi vår utforming er spesielt tilpasset draging (innhaling) av fiskeredskap som line og garn. Vår utforming av dragerbrønnen er patentert.

Dragerbrønnen består av to hovedkomponenter: – Brønnrøret, (den nedre delen), er et skråstilt rør med elliptisk tverrsnitt som går fra åpningen i bunnen av fartøyet opptil bunnen av brønnkammeret. – Brønnkammeret, (den øvre delen), er et basseng med rektangulært tverrsnitt. Vannbevegelsene kontrolleres ved å avstemme dimensjonene mellom brønnrør og brønnkammer. Andre former for demping finnes ikke i dragerbrønnen.

Her ser du noen av fordelene:

 • Vannbevegelsene i brønnen er kontrollerte. Kun under ekstreme værforhold vil vann- nivået nå opp mot rekkekanten, eller ned mot bunnen i brønnkammeret.
 • Fisken slites ikke av kroken på grunn av strømhastigheten i brønnrøret.
 • I følge rederiet er tap av fisk redusert med ca. 15 % i gjennomsnitt, – med opp til 30 % i dårlig vær.
 • Ingen økning i slitasje av linerygg/forsyn.
 • Mindre avsliting av lina i dårlig vær fordi dragingen foregår der hvor vertikal-
 • bevegelsene er minst.
 • En viss slitasje er registrert på stålet nederst
 • i brønnåpningen der lineryggen kommer i kontakt med skroget. Dette er et materialteknisk problem som vil bli løst på de neste utgavene av dragebrønnen.
 • Ingen problemer med å ta bøya aktenfor midtskips.
 • Manøvreringen av fartøyet over lina har vist seg å fungere prikkfritt. Ved hjelp av en rundtstrålende vannjet under baugen, er det mulig å hale lina i nærmest alle slags kombinasjoner av bølger, vind og strøm.
 • Mannskapet er meget godt fornøyd med de forbedringer i sikkerhet og arbeidsmiljø som dragebrønnen har medført. Det at fisket nå nesten i sin helhet foregår ”innendørs”, blir av både rederi og mannskap rosende omtalt som en av de største nyvinninger innen fartøyteknologien de siste femti år.
 • Samlet bidrar alle disse forholdene til å øke fartøyets operasjonsevne, og dermed også fangstevne, i forhold til tradisjonelle linefartøy.